facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

проф. д. ф. н. Мария Грозева

проф. д. ф. н. Мария Грозева

проф. д. ф. н. Мария Грозева е изтъкнат германист и езиковед. Членува в германското научно дружество „Лайбниц“ - Берлин. Включена е в справочника на съвременните немскоезични лингвисти на издателство Нар, Тюбинген (1994 г.). Има над 160 научни публикации в областта на съпоставителното езикознание, психолингвистиката, лингвистичната прагматика, граматиката на текста, теорията на превода и чуждоезиковото обучение. Редактор и съставител е на научни сборници, автор е на монографиите „Кохерентност на научния дискурс. Върху доклади на български и немски език“ (2011) и „Езикът в интернет“ (2011), съавтор е на учебници и помагала по немски език за възрастни. Професионалният й път започва в Института за чуждестранни студенти, където е изпълнявала длъжностите ръководител на катедра „Немски и английски език“, ръководител на катедра „Немски език“ и заместник-ректор. В Нов български университет е щатен преподавател от 1999 г. Съосновател е на бакалавърски програми „Приложна лингвистика“ и „Германистика“, на магистърска програма „Писмен и устен превод“, на докторски програми „Германски езици (английски и немски език)“ и „Теория и практика на превода“. Ръководител е на Департамент „Чуждоезиково обучение“ (до 2001 г.) и на Центъра за чужди езици на НБУ (до 2006 г.) Била е гост-преподавател в университетите в Лайпциг, Риека и Марибор. Ръководи национални и международни проекти. Координатор е на междууниверситетската мрежа CEEPUS-TRANS за България. Организира провеждането на Международния лингвистичен колоквиум (2009), Международното лятно училище по превод (2016), Националната конференция на Съюза на германистите (2014), Националната конференция на преподавателите по немски език (2017 г.), както и ежегодните национални Школи по превод в НБУ. Членува в редица национални и международни професионални и научни организации и е един от най-дейните и разпознаваеми германисти в България.