facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Ръководител

проф. Дияна Янкова, д.н.

корпус 2, офис 201 

тел.: 02/ 8110 351; в. 22012

e-mail: dyankova@nbu.bg

 

Секретар

Нели Харалампиева

корпус 2, офис 201

тел: 02/8110 371; в. 22011

email: nharalampieva@nbu.bg

 

 

Департамент „Чужди езици и култури“ е учреден с решение на Академичния съвет на НБУ от м. март 2018 г. след обединяването на департаментите „Англицистика” и „Романистика и германистика“.

 

Научноизследователската дейност на департамента е съсредоточена върху теоретичните и приложните аспекти на общото и съпоставителното езикознание, теорията и практиката на превода, методиката на чуждоезиковото обучение и използването на информационните и комуникационните технологии в преподаването и обучението по чужд език, както и върху англоезичната, немскоезичната, френскоезичната, испаноезичната и италианската литература и култура.

 

 

Преподаватели на департамента разработват учебни материали и осъществяват обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език на студенти и докторанти в НБУ, както и на външни потребители. Департаментът има и функции на методически център за изготвяне на програми за обучение, за повишаване на качеството на чуждоезиковото обучение и въвеждане на съвременни методи на преподаване.

 

 

Издава се годишник на департамента със статии на преподаватели, докторанти, магистри и студенти от програмите, разработени от департамента. Публикуват се регулярно и юбилейни сборници, посветени на постиженията и заслугите на изтъкнати свои преподаватели, в които са включени статии на учени от страната и чужбина.

 

Постоянният семинар „Език, литература, култура”, занимаващ се с теоретични и приложни аспекти, среща студенти и докторанти на департамента с преподаватели и гост-лектори от страната и чужбина. Организират се магистърски и докторантски семинари, които се провеждат веднъж в месеца. Провеждат се и редовни сбирки на докторантския семинар „Съвременни концепции за учене и преподаване на чужд език” към докторска програма „Методика на обучението по съвременни езици”. Ежегодно департаментът организира Зимна школа по проблемите на обучението и общото образование по чужд език, а през 2017 г. се постави началото на Лятната школа по превод.

 

 

 

Департаментът предоставя на студентите, обучаващи се в неговите бакалавърски и магистърски програми, възможности да придобият умения и компетентност в реална работна среда. Студентите могат да провеждат своята педагогическа практика и стаж в елитни софийски училища благодарение на сключени с тях договори. На разположение е модерна зала за обучение по устен превод (зала 401, корпус 2) с две двойни кабини и 16 делегатски места.

 

Департаментът има сключени договори с редица професионални училища и колежи за осигуряване на учебни практики и стажове по преподаване на чужд език на студентите от бакалавърските програми към департамента. Подписани са рамкови договори с висши училища в страната и в чужбина, работи по проекти по програма „Еразъм+“ с университети в Испания, Германия, Великобртитания, Полша, Италия, Турция, и развива активни връзки с културните центрове на Великобритания, САЩ, Русия и Полша в София.

 

Преподаватели и студенти от програмите на департамента осъществяват писмени и устни преводи за нуждите на НБУ, в това число при провеждане на лекции и семинари с международно участие. Преподаватели от департамента участват като експерти в реализирането на редица международни проекти.

 

Голяма част от преподавателите членуват в национални и международни професионалниорганизации като Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА),  Международната асоциация по американистика, Асоциацията на преводачите в България, Българската асоциация за качествени езикови услуги „Оптима”, Дружеството на преподавателите по немски език в България, Асоциацията на испанистите в България, Националната комисия към МОН за изработване на зрелостните изпити по английски, испански, френски, немски и италиански език, Международния съюз на преподавателите по немски език, Международен съюз на преподавателите по немски език, Централноевропейската асоциация по канадски изследвания и други.